Archiv projektů

Začleňování neslyšících na trh práce

Organizace Tichý svět – chráněná pracoviště realizovala od 1. 2. 2015 projekt s názvem Začleňování neslyšících na trh práce. Hlavním cílem bylo zlepšit postavení na trhu práce osobám se sluchovým postižením. Účastníci projektu absolvovali kurz v rámci přípravy na pracovní trh a také kurz zaměřený na jednotlivé pracovní pozice -  práce v kavárně, pekárně, lektor znakového jazyka a natáčení zpráv ve znakovém jazyce. Po ukončení teoretické části absolvovaných kurzů společnost Tichý svět – chráněná pracoviště vytvořila tréninková pracovní místa, kde si cílová skupina v praxi zvýšila své potřebné dovednosti a znalosti pro integraci na pracovní trh.

Datum zahájení realizace projektu:  01. 02. 2015 
Datum ukončení realizace projektu: 31. 10. 2015

Fáze projektu:

V dubnu 2015 proběhla v rámci realizace projektu odborná školení, která byla tématicky zaměřena na jednotlivé pracovní pozice -  práce v kavárně, pekárně, lektor znakového jazyka a natáčení zpráv ve znakovém jazyce. Zároveň byli všichni účastníci projektu proškoleni znalostmi v oblasti sestavení životopisu a motivačního dopisu, přípravy na pracovní pohovor a sebeprezentace. Od měsíce dubna účastníci tohoto projektu nastoupili na tréninková pracovní místa – kavárna (2 osoby), pekárna (2 osoby), zprávy (2 osoby) a lektorská tým (4 osoby). Tréninková pracovní místa byla placená a umožnila účastníkům ověřit si nabyté dovednosti v reálném prostředí přímo u žadatele projektu.

Projekt byl podpořen z Evropského sociálního fondu (ESF) v rámci Operačního programu Praha Adaptabilita (OPPA). 

OPPA_10_15

 

Neslyšící pracují, kde slyšící znakují

V listopadu 2014 obecně prospěšná společnost Tichý svět – chráněná pracoviště zahájila práci na projektu s názvem Neslyšící pracují, kde slyšící znakují.

Cílem bylo  zapojit a motivovat zaměstnavatele v Královéhradeckém, Pardubickém a Brněnském kraji k zaměstnávání neslyšících absolventů středních škol. Jedná se o největší mimopražské lokality, kde neslyšící studují na středních školách a hledají následně zaměstnání. Absolventi těchto škol zůstávají často dlouhodobě nezaměstnaní. Příčinou je komunikační bariéra a statut absolventa bez praxe.

V rámci projektu byli u vybraných zaměstnavatelů proškoleni klíčoví pracovníci (mentoři) v komunikaci s neslyšícími a v základech ČZJ. Školení probíhala současně s adaptací neslyšících zaměstnanců na pracovišti a mentoři zajistili po celou dobu jejich přirozenou podporu. Regionální konzultanti budou po dobu trvání projektu poskytovali intervenční pracovní poradenství účastníkům projektu podle jejich individuálních potřeb.
Do projektu se zapojilo osm neslyšících absolventů SŠ, kteří hledali zaměstnání. Během jednoho roku jsme vytvořili  a aplikovali speciální didaktický materiál a videoslovník ČZJ pro oblast pracovního prostředí. Tento inovační nástroj sloužil zapojeným zaměstnavatelům ke komunikaci s neslyšícími zaměstnanci. Do projektu se zapojili tito zaměstnavatelé: Alza.cz, hotel Holiday Inn, společnost Meatfly, Rozvoz obědů, restaurace Dolce Vita a DM Services.
Po pilotním ověření byly výstupy projektu nabídnuty dalším zaměstnavatelům, kteří mají potenciál poskytnout zaměstnání novým neslyšícím absolventům SŠ.

Datum zahájení realizace projektu: 1. 11. 2014
Datum ukončení realizace projektu: 30. 11. 2015

Projekt reg. č. CZ.1.04/3.1.02/D7.00010 byl financován ze zdrojů Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR.

logo_esf_barva

 

Nová práce!

Projekt “Nová práce“ propojil svět vozíčkářů a neslyšících. Byl zaměřen na vzdělávání lidí s tělesným handicapem pro pozici online tlumočníků znakového jazyka a neslyšících pro pozici jazykových poradců.

Projekt se uskutečnil ve Středočeském, Jihočeském, Královehradeckém a Plzeňském kraji. V jeho úvodu bylo vybráno pět zájemců z řad vozíčkářů, ke kterým byli přiřazeni jejich neslyšící kolegové v rolích jazykových a kulturních poradců. Všichni účastníci projektu prošli vzdělávacím kurzem v rámci dílčích seminářů a od května 2014 byli postupně zaměstnáváni na svých pracovních pozicích.

Všech pět tělesně postižených účastnic úspěšně absolvovalo vzdělávací i pracovní část projektu a z osmi zúčastněných neslyšících jich projekt dokončilo šest. V rámci regionů byla naplněna účast ve třech krajích: Jihočeském – dva budoucí online tlumočníci a dva jazykoví poradci, Středočeském – dva budoucí online tlumočníci a jeden jazykový poradce a v Královehradeckém kraji – jeden budoucí online tlumočník a tři jazykoví poradci.

Účastníci měli možnost seznámit se s bariérami těch druhých a nazírat na svět úhlem jejich pohledu. Vozíčkáři i neslyšící se společně vzdělávali a navazovali přirozené přátelské vztahy jak v průběhu vzdělávání a společných volnočasových aktivit, tak i během samotné práce, která byla zajímavá a kvalifikovaná.

nová práce

Datum zahájení realizace projektu: 1. 4. 2013

Datum ukončení realizace projektu: 31. 3. 2015

Partnery projektu byly společnosti APPN, o. s. a CZEPA, o. s.

Projekt „Nová práce!“ reg. č: CZ.1.04/3.3.05/96.00216 byl spolufinancován z Evropské unie, Evropského sociálního fondu a Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

logo_esf_barva

Každý máme stejnou šanci – i neslyšící pracují

Cílem projektu s názvem „Každý máme stejnou šanci – i neslyšící pracují“ bylo snížit nezaměstnanost neslyšících v Moravskoslezském kraji. Projekt byl zaměřen na přípravu neslyšících na zaměstnání, na pomoc při hledání zaměstnání a následně při reálném uplatnění na trhu práce.

Datum zahájení realizace projektu: 1. 10. 2014
Datum ukončení realizace projektu: 31. 10. 2015

Projekt byl financován z OP LZZ, registrační číslo projektu CZ.1.04/2.1.01/D8.00080.

Probíhal za finanční spoluúčasti Evropské unie (EU) a Evropského sociálního fondu (ESF) prostřednictvím operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR

logo_esf_barva

Systémová a komunikační podpora neslyšících na trhu práce

Projekt Systémová komunikační podpora na trhu práce č. CZ.1.04/5.1.01/77.00311 byl realizován v průběhu 18 měsíců v rozmezí od 1. 12. 2012 – do 30. 11. 2014.

Hlavním cílem projektu bylo ve spolupráci s mezinárodním partnerem přenést do České republiky dosud chybějící nástroje podpory neslyšících na trhu práce: online přepis a online tlumočení a umožnit rozšířené cílové skupině (neslyšící uživatelé znakového jazyka a neslyšící schopní komunikovat pomocí psané češtiny) využít synergického působení a vzájemných vazeb obou nástrojů podpory.

Výstupem projektu je Tichá linka. Služba umožňuje neslyšícím zdarma díky moderní komunikační technologii překonávat každodenní překážky v komunikaci, a to právě v okamžiku, kdy je tlumočník, či přepisovatel potřeba. Podstatou této služby je možnost přenosu znakového jazyka, či přepisu prostřednictvím online aplikace www.tichalinka.cz

Online tlumočení je určeno osobám se sluchovým postižením, které ovládají český znakový jazyk. Probíhá tak, že neslyšící znakuje a tlumočník tlumočí do mluveného jazyka. Slyšící hovoří a tlumočník tlumočí jeho mluvu do znakového jazyka.  Princip online přepisu spočívá v tom, že přepisovatel zprostředkuje mluvenou řeč neslyšícímu ve formě textu. Tato služba je určena pro osoby se sluchovým postižením, které ovládají český jazyk.

Projekt probíhal za finanční spoluúčasti Evropské unie (EU) a Evropského sociálního fondu (ESF) prostřednictvím operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

logo_esf_barva