Projekty

Pracovní místa pro neslyšící

Obecně prospěšná společnost Tichý svět – chráněná pracoviště realizuje od 1. 3. 2017 projekt nazvaný Pracovní místa pro neslyšící. Cílem projektu je zvýšit zaměstnanost osob se sluchovým postižením v Ústeckém, Libereckém a Středočeském kraji.

VIMG_1141

V každém kraji bude vybráno minimálně šest účastníků, kteří  projdou počítačovým kurzem. Celkem tedy projde kurzem počítačových dovedností alespoň 18 účastníků. Pro devět z nich poté vyhledáme vhodné zaměstnavatele, kteří je zaměstnají na půlroční pracovní smlouvu. Spolupracující zaměstnavatelé budou motivováni formou příspěvků na úhradu mzdových nákladů po dobu šesti měsíců.

Po celou dobu trvání projektu (od 1. 3. 2017 do 31. 3. 2018) budeme všem účastníkům poskytovat pracovní poradenství a supervizi. Odborní konzultanti co nejvíce podpoří aktivitu a vlastní úsilí účastníků, aby se naučili jednat samostatně a uměli si v zaměstnání poradit i později. Zaměstnavatelům pomůže při odstraňování bariér v komunikaci s neslyšícími. Supervizi na pracovištích nabídneme jak neslyšícím zaměstnancům, tak zaměstnavatelům. Bude se jednat zejména o pomoc při řešení různých situací v zaměstnání, o poradenství pro zaměstnavatele a pomoc při komunikaci neslyšícího se zaměstnavatelem.

Projekt Pracovní místa pro neslyšící, CZ.03.1.48/0.0/0.0/16_053/0004013, je podpořen z Evropského sociálního fondu v rámci Operačního programu Zaměstnanost.

ESF

 

Začleňování neslyšících na trh práce

Organizace Tichý svět – chráněná pracoviště, o. p. s. realizuje od 1. 2. 2015 projekt, který se nazývá Začleňování neslyšících na trh práce. Hlavním cílem projektu je zlepšit postavení na trhu práce osobám se sluchovým postižením. Účastníci projektu absolvují kurz v rámci přípravy na pracovní trh a také kurz, který bude zaměřen na jednotlivé pracovní pozice -  práce v kavárně, pekárně, lektor znakového jazyka a natáčení zpráv ve znakovém jazyce. Po ukončení teoretické části absolvovaných kurzů vytvoří žadatel dotace tréninková pracovní místa, kde si cílová skupina v praxi zvýší své potřebné dovednosti a znalosti pro integraci na pracovní trh.

Datum zahájení realizace projektu:  01. 02. 2015 
Datum ukončení realizace projektu: 31. 10. 2015

Aktuálně z projektu:

V dubnu 2015 proběhly v rámci realizace projektu odborná školení, které byly tématicky zaměřeny na jednotlivé pracovní pozice -  práce v kavárně, pekárně, lektor znakového jazyka a natáčení zpráv ve znakovém jazyce. Zároveň byly všichni účastníci projektu, proškoleni znalostmi v oblasti sestavení životopisu a motivačního dopisu, příprava na pracovní pohovor a sebeprezentace. Od měsíce dubna účastníci tohoto projektu nastoupili na tréninková pracovní místa – kavárna (2 osoby), pekárna (2 osoby), zprávy (2 osoby) a lektorská tým (4 osoby). Tréninková pracovní místa jsou placená a umožní účastníkům ověřit si nabyté dovednosti v reálném prostředí přímo u žadatele projektu.

Organizace Tichý svět – chráněná pracoviště, o. p. s., ukončila 31. října 2015 projekt „Začleňování neslyšících na trh práce „. Jeho hlavním cílem bylo zlepšit postavení osob se sluchovým postižením na trhu práce. V rámci projektu proběhla odborná školení, která byla tematicky zaměřena na jednotlivé pracovní pozice, například pracovník kavárny, pekárny, lektor znakového jazyka, pracovník zpráv ve znakovém jazyce. Všichni účastníci projektu byli také proškoleni ohledně správného sestavení životopisu a motivačního dopisu, přípravy na pracovní pohovor a sebeprezentace. Po ukončení teoretické části absolvovaných vzdělávacích aktivit vytvořil žadatel dotace tréninková pracovní místa pro deset účastníků – pro 2 osoby v kavárně, pekárně a zprávách a pro 4 osoby v lektorském týmu. Tréninková pracovní místa byla placená.  Účastníci projektu měli možnost ověřit si a prohloubit své dovednosti v reálném prostředí u organizace Tichý svět po dobu šesti měsíců.

Projekt je podpořen z Evropského sociálního fondu (ESF) v rámci Operačního programu Praha Adaptabilita (OPPA). 

OPPA_10_15

 

Neslyšící pracují, kde slyšící znakují

Aktuality:

V listopadu a prosinci 2014 probíhal výběr vhodných zaměstnavatelů pro neslyšící absolventy. Do konce ledna se nám podařilo umístit 7 neslyšících absolventů k vybraným zaměstnavatelům.

V Brně pracují neslyšící u společnosti Alza, hotel Holiday Inn a ve společnosti Meatfly. V Hradci Králové ve společnosti  Rozvoz obědů, Restaurace Dolce Vita a DM SERVICES.

Všichni neslyšící absolventi, kteří nastoupili do zaměstnání, úspěšně pracují u těchto zaměstnavatelů.

Na konci března jsme dokončili evaluační plán projektu, který byl 31. 3. prezentován na MPSV.

Pokračují práce na videoslovníku ČZJ.

Metodici pracují na přípravě vzdělávacích materiálů pro výuku lektorů a klíčových pracovníků u zaměstnavatelů.

Probíhá soustavná výuka znakového jazyka u všech zaměstnavatelů.

Regionální poradci v Brně a Hradci Králové podle potřeb klientů či zaměstnavatelů provádějí intervence na všech pracovištích.

O projektu:

V listopadu 2014 obecně prospěšná společnost Tichý svět – chráněná pracoviště zahájila práci na novém projektu s názvem Neslyšící pracují, kde slyšící znakují.

Cílem projektu je zapojit a motivovat zaměstnavatele v Královéhradeckém, Pardubickém a Brněnském kraji k zaměstnávání neslyšících absolventů středních škol. Jedná se o největší mimopražské lokality, kde neslyšící studují na středních školách a hledají následně zaměstnání. Absolventi těchto škol zůstávají často dlouhodobě nezaměstnaní. Příčinou je komunikační bariéra a statut absolventa bez praxe.

V rámci projektu budou u vybraných zaměstnavatelů proškoleni klíčoví pracovníci (mentoři) v komunikaci s neslyšícími a v základech ČZJ. Školení budou probíhat současně s adaptací neslyšících zaměstnanců na pracovišti a mentoři zajistí po celou dobu jejich přirozenou podporu. Regionální konzultanti budou po dobu trvání projektu poskytovat intervenční pracovní poradenství účastníkům projektu podle jejich individuálních potřeb.
Do projektu bude zapojeno 8 neslyšících absolventů SŠ, kteří hledají zaměstnání.
Během jednoho roku bude vytvořen a aplikován speciální didaktický materiál a video slovník ČZJ pro oblast pracovního prostředí. Tento inovační nástroj bude sloužit zapojeným zaměstnavatelům ke komunikaci s neslyšícími zaměstnanci.
Po pilotním ověření dojde k rozšíření výstupů projektu mezi další zaměstnavatele, kteří mají potenciál poskytnout zaměstnání novým neslyšícím absolventům SŠ.

Datum zahájení realizace projektu: 1. 11. 2014
Datum ukončení realizace projektu: 30. 11. 2015

Projekt reg. č. CZ.1.04/3.1.02/D7.00010 je financován ze zdrojů Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR.

esf_eu_oplzz_Podporujeme_horizontal_CMYK

 

Nová práce!

Projekt “Nová práce“ propojil svět vozíčkářů a neslyšících  

Dvouletý projekt „Nová práce!“, který byl zaměřen na vzdělávání lidí s tělesným handicapem pro pozici online tlumočníků znakového jazyka a neslyšících pro pozici jazykových poradců, v měsíci březnu končí.

Projekt se uskutečnil ve Středočeském, Jihočeském, Královehradeckém a Plzeňském kraji. V jeho úvodu bylo vybráno pět zájemců z řad vozíčkářů, ke kterým byli přiřazeni jejich neslyšící kolegové v rolích jazykových a kulturních poradců. Všichni účastníci projektu prošli vzdělávacím kurzem v rámci dílčích seminářů a od května 2014 byli postupně zaměstnáváni na svých pracovních pozicích.

nová práce

Všech pět tělesně postižených účastnic úspěšně absolvovalo vzdělávací i pracovní část projektu a z osmi zúčastněných neslyšících jich projekt dokončilo šest. V rámci regionů byla naplněna účast ve třech krajích: Jihočeském – dva budoucí online tlumočníci a dva jazykoví poradci, Středočeském – dva budoucí online tlumočníci a jeden jazykový poradce a v Královehradeckém kraji – jeden budoucí online tlumočník a tři jazykoví poradci.

Účastníci projektu měli možnost seznámit se s bariérami těch druhých a nazírat na svět úhlem jejich pohledu. Vozíčkáři i neslyšící se společně vzdělávali a navazovali přirozené přátelské vztahy jak v průběhu vzdělávání a společných volnočasových aktivit, tak i během samotné práce, která byla zajímavá a kvalifikovaná.

Projekt „Nová práce!“ reg. č: CZ.1.04/3.3.05/96.00216 je spolufinancován z Evropské unie, Evropského sociálního fondu a Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

logo_esf_barva

Nová práce!

V dubnu 2013 zahájila 365, o.p.s. ve spolupráci s partnery APPN, o.s. a CZEPA, o.s. projekt „Nová práce!“. Cílem projektu je postupně zvýšit vzdělání a tím i konkurenceschopnost na trhu práce zdravotně postiženým spoluobčanům. Projekt se zaměřuje konkrétně na neslyšící a osoby s poraněním míchy. Dopad projektu bude největší pro zástupce cílové skupiny, kteří po absolvování vzdělávacích seminářů získají praktické zkušenosti a následně najdou reálné uplatnění na trhu práce.

Datum zahájení realizace projektu: 1. 4. 2013

Datum ukončení realizace projektu: 31. 3. 2015

Tento projekt je financován z OP LZZ, registrační číslo projektu CZ.1.04/3.3.05/96.00216.

Projekt probíhá za finanční spoluúčasti Evropské unie (EU) a Evropského sociálního fondu (ESF) prostřednictvím operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR

logo_esf_barva

 

Každý máme stejnou šanci – i neslyšící pracují

V říjnu 2014 zahájila 365 projekt „Každý máme stejnou šanci – i neslyšící pracují“. Cílem projektu je snížit nezaměstnanost neslyšících v Moravskoslezském kraji. Projekt se zaměřuje na přípravu neslyšících na zaměstnání, na pomoc při hledání zaměstnání a následně při reálném uplatnění na trhu práce.

Datum zahájení realizace projektu: 1. 10. 2014
Datum ukončení realizace projektu: 31. 10. 2015

Tento projekt je financován z OP LZZ, registrační číslo projektu CZ.1.04/2.1.01/D8.00080.

Projekt probíhá za finanční spoluúčasti Evropské unie (EU) a Evropského sociálního fondu (ESF) prostřednictvím operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR

logo_esf_barva